All

เหล็กหนาพิเศษ

เศษเหล็กหนาคละ 80/20

เศษเหล็กหนาคละ 60/40

เศษเหล็กหนาคละ 20/80

เหล็กบางล้วน

กระป๋องและปี๊บ

สังกะสี

เหล็กหล่อ

เหล็กรถยนต์ทั้งคัน

เหล็กแผ่นหนาตัดไฟ

เหล็กแผ่นปั๊มหนา

เหล็กแผ่นปั๊มบาง

เหล็กท่อแป๊บ

เหล็กเศษกลึงเกลียวแป๊บ

เหล็กเศษข้างเหล็กแผ่น

เหล็กปั๊มเม็ด

เหล็กปั๊มร้อน (ฟอร์จ)

เหล็กแผ่นและโครงสร้างหนา (P&S)

เหล็กหนาพิเศษ (SP)

เหล็กหนาคละ 80/20

เหล็กบางตัดสั้น (เชียร์)

เหล็กบางขยี้

เหล็กบางอัดก้อน

เหล็กเส้นอัดก้อน

กระป๋องปี๊บอัดก้อน

สังกะสีอัดก้อน

เหล็กแผ่นหนาตัดไฟ

เหล็กปั๊มหนาตัดสั้น

เหล็กปั๊มบางขยี้

เหล็กปั้มบางอัดก้อน 

ท่อแป๊บรีดแบนตัดสั้น

เศษกลึงเกลียวแป๊บอัดก้อน

เศษข้างเหล็กแผ่นอัดก้อน

ปั๊มเม็ดคัดขนาด 

เหล็กปั๊มร้อน (ฟอร์จ)

สินค้าต้องห้าม (ไม่พึงประสงค์)

  • ลวดสปริงค์ที่ใช้ทำยางรถยนต์
  • ถังปิดฝา
  • ถังที่มีจาระบี น้ำมันเครื่อง หรือสารเคมีตกค้างอยู่
  • ถังแก๊สและถังดับเพลิงที่ไม่ได้ผ่าหรือตัดมา
  • เศษเหล็กที่มีปูน พลาสติก ยาง หรือใยแก้วติดอยู่
  • เหล็กแม่พิมพ์ เครื่องจักร หรือลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่
  • วัตถุอันตรายที่ติดไฟหรือระเบิดได้ อาวุธสงคราม ระเบิด
  • เศษเหล็กที่บรรจุวัตถุแผ่รังสี หรือวัตถุที่แพร่กระจายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม