การซื้อขายเศษเหล็ก

ตามความต้องการของลูกค้า

การซื้อขายเศษเหล็ก

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด เป็นบริษัทที่รับซื้อเศษเหล็กเพื่อส่งให้กับโรงหลอมโดยตรง มิได้ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงสามารถรับซื้อเศษเหล็กจากผู้ค้าได้ในราคาสูง และสามารถขายเศษเหล็กให้กับโรงหลอมได้ในราคาที่สู้กับคู่แข่งในตลาดได้เป็นอย่างดี

รับซื้อจากโรงงาน

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด มีการรับซื้อเศษเหล็กกับทางโรงงานผู้ผลิตโดยตรง โดยแบ่งเป็นการเข้าร่วมประมูล และการตกลงซื้อขายตามปริมาณที่กำหนด บริษัทรับหน้าที่จัดการกับเศษเหล็กจากโรงงานต่างๆ โดยจัดให้มีการขนเศษเหล็กออกจากพื้นที่ลูกค้าตามระยะเวลาและปริมาณที่กำหนด โดยใช้ความชำนาญ เครื่องมือและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับโรงงานผู้ผลิต

รับซื้อที่บริษัท

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด มีการรับซื้อเศษเหล็กจากร้านค้าของเก่า และบุคคลทั่วไป โดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็วจริงใจ และราคาที่สูง มีโปรโมชั่น ที่น่าดึงดูดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงความเป็นผู้นำในตลาดรับซื้อเศษเหล็ก

 

การขายเศษเหล็ก

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและจำหน่ายเศษเหล็กทุกประเภทให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของบริษัทลูกค้าที่เป็นโรงหลอมทั้งขนาดเตาใหญ่ และเตาเล็ก