Reference Customers

ลูกค้าของเรา

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าฟาวน์ดรีทั้งญี่ปุ่นและไทย และโรงงานหลอมเหล็กขนาดใหญ่อาทิเช่น
  • บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ระยอง
  • บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชลบุรี
  • บริษัท เหล็กสยาม(2001) จำกัด สระบุรี